Toegang tot het Cliëntportaal

Inloggen op PFPC Global Portaal

In de menubalk van de website staat rechtsbovenaan een button die de relaties van PFPC Global toegang geeft hun cliëntportaal. Dit biedt de mogelijkheid om in een veilige omgeving relevante informatie met u te delen en het accorderen van documenten te vereenvoudigen.

Heeft u al uw inloggegevens?

Via de website kan er worden in gelogd op het Cliënt Portaal van PFPC Global. Bent u relatie van ons maar heeft u nog geen inloggegevens ontvangen? Neem dan even contact met ons op. Stuur een e-mail naar info@pfpcglobal.nl of bel ons op: 020-2402132.

Toegang tot en gebruik van het Cliëntportaal

 1. Om van het cliëntportaal (de Dienst) gebruik te kunnen maken moet u als relatie (de Cliënt ) inloggegevens gebruiken om toegang te krijgen.
 2. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de Inloggegevens voor zijn Account. Zodra de Cliënt weet of reden heeft te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden moet de Cliënt PFPC B.V. daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de Inloggegevens. De Cliënt accepteert en aanvaardt derhalve dat hij te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik van de Dienst door derden via zijn Inloggegevens. De Cliënt vrijwaart PFPC B.V. tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan het door derde gebruiken van de Dienst via zijn inloggegevens.
 3. Met de Inloggegevens heeft Cliënt toegang tot een administratief account, waarmee hij zijn persoonlijke omgeving kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan creëren. Opdrachtgever kan onder meer de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikers instellen, een en ander binnen de door PFPC B.V. gestelde grenzen.
 4. De Cliënt staat ervoor in dat de gebruikers te allen tijde in overeenstemming
  handelen met hetgeen bepaald is in deze voorwaarden. De Cliënt is dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat door de gebruikers van de Dienst wordt gemaakt. Cliënt zal gepaste maatregelen nemen om misbruik te detecteren en zo mogelijk te voorkomen.
 5. De Cliënt vrijwaart PFPC B.V. voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Cliënt of de gebruikers op enigerlei wijze onrechtmatig is en alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van de algemene voorwaarden door Cliënt of gebruikers.
 6. Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden mogen de
  activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Dienst door Cliënt en de gebruikers en de content, niet:

  1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
   erotisch of pornografisch zijn;
  3. hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of behoort te weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden;
  4. bestaan uit het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het verzenden van ongewenste commerciële, charitatieve of ideële communicatie;
  5. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Dienst en/of de software te omzeilen;
  6. bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige content, dan wel om de Dienst op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  7. bestaan uit het gebruiken van de Dienst voor andere doeleinden dan overeengekomen met PFPC B.V.;
  8. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Dienst leggen of de functionaliteit van de Dienst belemmeren;
  9. naar de mening van PFPC B.V. in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak zijn;
  10. in strijd zijn met deze voorwaarden, onze Algemene Voorwaarden of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  11. inbreuk maken op de rechten van PFPC B.V. en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele
  12. Eigendomsrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  13. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  14. of de belangen en goede naam van PFPC B.V. kunnen schaden.
 • PFPC B.V. behoudt zich het recht voor om content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Dienst indien dit naar het oordeel van PFPC B.V. noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van PFPC B.V.
 • Indien PFPC B.V. door een derde op de hoogte wordt gesteld van onrechtmatige content of wanneer sprake is van mogelijk strafbare content, dan is PFPC B.V. tevens gerechtigd de persoonsgegevens van Cliënt of gebruiker te verstrekken aan de derde of aan bevoegde instanties. PFPC B.V. zal Cliënt in dat geval informeren, tenzij PFPC B.V. dat vanuit rechtswege is verboden.
 • Elk gebruik van de Dienst is volledig voor rekening en risico van Cliënt.